HUNDEVENN HUNDESENTER

Dyreassisterte intervensjoner og grønn omsorg
Dyreassisterte intervensjoner og grønn omsorg hos Hundevenn AS

Vi har tilbydd dyreassisterte intervensjoner og grønn omsorg til skoler (alternativ skoledag) og NAV (tilrettelagt arbeidstrening) i omlag 4 år. Sunniva Omma er spesialpedagog og har utdanning i dyreassisterte intervensjoner og grønn omsorg. Hun er ansvarlig for tiltak og gjennomføring.

Definisjoner

Dyreassisterte intervensjoner (DAI): aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak.

Dyreassistert terapi (DAT): innebærer systematisk bruk av dyr som en integrert del av et behandlingsopplegg. DAT innebærer at personell innen helsevesenet eller sosialvesenet bruker et dyr som del av jobben sin. DAT er en målrettet intervensjon der et dyr som tilfredsstiller visse kriterier er en integrert del av et behandlingsopplegg. Prosessen blir dokumentert og evaluert.

Dyreassistert pedagogikk (DAP): er en systematisk og målrettet bruk av dyr som et pedagogisk verktøy. Dyret brukes som motivasjons- og mestringsressurs innen generelle- og spesifikke lærevansker, sosio-emosjonelle vansker og sansemotorisk trening. Som for eksempel «lesehund».

Dyreassistert aktivitet (DAA): innebærer at dyret bidrar som miljøskaper og brukes av både fagfolk og lekfolk, eks. besøksvenn på sykehus og sykehjem. Ulike personer kan være involvert, i motsetning til DAT der én terapeut har hovedkontakten med pasienten. DAA kan brukes i mange ulike miljøer av spesielt utdannede fagfolk, delvis utdannede eller frivillige lekfolk. For eksempel frivillige besøksvenner med hund fra Norges Røde Kors.

Grønn Omsorg: Er en fellesbetegnelse på ulike velferdstjenester hvor gården og livet der er grunnlag for aktivitet og tiltak. «Grønn omsorg-tjenestene, som er beskrevet i litteraturen, bidrar til positive aktiviteter for målgruppen vår. Sju hovedkategorier oppsto gjennom analysen: mestring, positive effekter på psykisk helse, fysisk aktivitet, struktur og meningsfullhet, følelsen av verdighet gjennom å utføre en «vanlig» jobb, positive sosiale effekter, dyr og natur som oppleves som støttende. Det skriver forfatterne av artikkelen, som du finner her» (innpaatunethedmark.no)

 

Målsetning

Gi aktiviteter og oppgaver som utfordrer og gir mestringsopplevelser, og som kan bidra til økt mestringstro og selvfølelse. Gjennom aktivitetene på gården kan vi bidra til å øke helse og trivsel, og legge til rette for læring og utvikling i et trygt miljø.

 

Målgruppe
  • Barn- og ungdom i alle aldersgrupper.
  • Vi arbeider primært med sosio- emosjonelle vansker, og barn- og ungdom som av ulike årsaker har behov for alternativ skoledag, og et pusterom fra den ordinære skoledagen. Vi har per i dag dessverre ikke tilbud til funksjonshemmede.
  • Ungdom som ikke går på skole eller er i annet ordinært arbeid får tilbud om tilrettelagt arbeidstrening hos oss.

 

Skoler

Tiltak retter seg mot barne- og ungdomsskole og videregående skole hvor vi gir tilbud om alternativ skoledag hos oss sammen med en spesialpedagog som er ansvarlig for opplegg og gjennomføring. Livet på gården, trening med hundene, og stell av dyrene er grunnlaget for opplegget.

 

NAV

Tilrettelagt arbeidstrening på gården hvor vi legger opp arbeidsoppgaver ut fra ungdommens forutsetninger og behov. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være stell av dyrene, mating og vann, plukke egg, rengjøring og lignende. Trening av ADL-ferdigheter, rutiner og felles lunch er viktige faktorer.

 

Barnevern

Avlastningstilbud i helger med gårdsopplevelser. Her kan barn- og ungdom delta i stell av dyrene, og de daglige gjøremål på gården. Det å være rundt dyr har vist seg å kunne senke angst og stress, og øke samhandlig, trygghet og trivsel. Vi har fokus på trygghet og rutiner, og tar oss tid til de gode samtalene.